STU uddannelse for unge med særlige behov

Leder I efter en STU uddannelse? Med særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) giver vi unge med særlige behov muligheden for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

STUuddannelse.dk er vores mål at give unge nødvendig støtte og vejledning på deres uddannelsesrejse, så de kan realisere deres fulde potentiale og trives.

STU uddannelse

Se vores STU uddannelser

Særligt Tilrettelagt Uddannelse

Hvad er STU uddannelse?

En STU uddannelse er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) som giver unge med særlige behov muligheden for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

STU er specifikt designet til unge under 25 år, der, selvom de modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, står overfor udfordringer med at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Vi udbyder STU i samarbejde med Socialcode, som har en IT-profil og er beliggende i København.

Hvad er formålet med STU?

STU er mere end bare en uddannelse; det er en investering i de unges fremtid. Formålet er at give dem de nødvendige redskaber og muligheder for at opnå deres fulde potentiale, blive selvforsørgende og leve et selvstændigt voksenliv, hvor de kan bidrage positivt til samfundet.

Formålet med STU er at give unge mellem 16 og 25 år, herunder unge med udviklingshæmninger og andre unge med særlige behov, muligheden for at udvikle både deres sociale og faglige kompetencer. STU-uddannelsen indeholder både individuelt tilrettelagt undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

Et andet formål med STU-uddannelsen er at elever med særlige behov får mulighed for at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Undervisningen på STU fokuserer på både fagligt og personligt udvikling og sigter mod at ruste de unge til en aktiv deltagelse i voksenlivet. STU-forløbene indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder fritidsaktiviteter og sociale færdigheder, der er vigtige for deltagelse i voksenlivet. Hvert STU-forløb vurderes mindst én gang om året for at sikre, at målene for opfyldelse af kompetencer og færdigheder nås.

I STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er samarbejde og støtte centrale elementer. Skoler, kommuner og forældre arbejder tæt sammen for at sikre, at hver elev får den rette støtte og undervisning, der passer til deres individuelle behov. Dette samarbejde skaber et trygt og inkluderende uddannelsesmiljø, der er skræddersyet til at opfylde hver elevs unikke udfordringer og potentialer. Formålet er at etablere en solid støttestruktur omkring den unge, så de får de bedste forudsætninger for at trives og udvikle sig optimalt i STU-programmet.

Uddannelse for unge med særlige behov
Uddannelse hos STUuddannelse

Målgruppen for STU

STU er skræddersyet til unge udviklingshæmmede og andre unge, der har brug for en anderledes tilgang til læring. STU kan være et springbræt for dem, som står udenfor de traditionelle uddannelsesveje, men som med den rette støtte kan blomstre og udvikle sig mod voksenlivet.

STU er målrettet unge under 25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse på grund af særlige behov. Uddannelsen giver disse unge en chance for at udvikle personlige og sociale kompetencer, der er vigtige for at kunne leve et så selvstændigt voksenliv som muligt.

For unge med særlige behov er STU uddannelsen en chance for at styrke deres personlige og sociale kompetencer. Det inkluderer elever der er udviklingshæmmede, har autisme eller ADHD og mange andre udfordringer.

Disse unge får mulighed for at udvikle sig på områder, der er vigtige for at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt.

Uddannelsen er skræddersyet til den enkelte, så alle får de bedste forudsætninger for at deltage aktivt i samfundet. Gennem individuelt tilpassede forløb omfattende undervisning, praktik og sociale aktiviteter bygges bro mellem uddannelse og fremtidig beskæftigelse.

Efter loven om STU, skal uddannelsen indeholde praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i forløbsplanen, og hvor du får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

Dette giver unge mulighed for at udforske og realisere deres potentiale i et trygt miljø.

Økonomi og varighed af STU forløb

STU-uddannelsen er en investering i unges fremtid. Det økonomiske aspekt og tidsrammen er vigtige faktorer for elever og forældre.

  • STU er en gratis uddannelse for alle elever, hvilket sikrer adgang uanset økonomisk baggrund.
  • Uddannelsens varighed er normalt tre år, men kan tilpasses hvis elevens situation kræver det.
  • Elever får uddannelseshjælp fra kommunen under deres STU-forløb fordi de ikke kan modtage SU.
  • Transportomkostninger bliver ofte dækket af kommunen således at elever nemt kan komme til undervisningen.
  • Alle omkostninger vedrørende undervisning og materialer dækkes af den offentlige finansiering så ingen ekstra udgifter belaster eleven eller familien.
Uddannelse hos STUuddannelse
Uddannelse hos STUuddannelse

Struktur og indhold i STU-tilbud

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er skræddersyet til den enkelte elevs behov og fremtidsplaner, hvilket sikrer et personligt og relevant uddannelsesforløb. Med en alsidig kombination af teori og praksis udfordres eleverne til at udvikle sig både fagligt og personligt.

Undervisningen på en STU uddannelse er skræddersyet til hver elev. Lærerne tager hensyn til den unges styrker, interesser og læringsmåder for at skabe et læringsmiljø, hvor eleven kan blomstre.

Elevens behov er i centrum, og undervisningsplanen justeres kontinuerligt for at sikre, at alle har de bedste muligheder for at udvikle sig.

I processen med individuel tilrettelæggelse inddrages eleverne aktivt, så de får ejerskab over deres egen uddannelse. Sammen med lærere og vejledere sætter de mål for deres personlige, sociale og faglige udvikling.

Efter at have tilpasset undervisningen til den enkelte elev, bliver fokus rettet mod at styrke praktiske og sociale færdigheder. Eleverne deltager i arbejdspraktik og projekter, der giver dem reel erfaring og forbereder dem på fremtidig beskæftigelse.

De lærer at samarbejde, løse problemer og håndtere hverdagens udfordringer. Dette gør dem bedre rustet til at fungere selvstændigt og bidrage positivt i samfundet.

I STU bliver der også lagt vægt på udvikling af personlige kompetencer gennem sociale arrangementer. Pædagoger og lærere spiller her en aktiv rolle ved at være med i pauser og aktiviteter, hvor de vejleder unge i at skabe venskaber og støttende netværk.

Eleverne øver sig i medbestemmelse og demokrati, hvilket styrker deres evne til at tage del i fællesskabet og træffe beslutninger for deres eget liv.

Vil du have mere information om vores uddannelser?

STU-tilmelding

Ofte stillede spørgsmål

STU er en forkortelse for “Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.” Det er en treårig uddannelse designet til unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en standard ungdomsuddannelse. Gennem STU udvikler de unge deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

En STU uddannelse er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) som giver unge med særlige behov muligheden for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

Denne uddannelse er skræddersyet til dem, der ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser, selv med specialundervisning eller specialpædagogisk støtte. STU fokuserer på at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer hos de unge. Uddannelsen afsluttes med et kompetencepapir (afgangsbevis) for de opnåede færdigheder og kompetencer. Dog er uddannelsen ikke formelt kompetencegivende til videre uddannelse eller arbejde. Dette dokument indeholder en detaljeret beskrivelse af dine aktiviteter og det, du har lært under uddannelsen. Desuden inkluderer det en vurdering af din opfyldelse af uddannelsens mål.

En STU-uddannelse bruges til at ruste unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Denne uddannelse fokuserer på at udvikle den unge fagligt, personligt og socialt. Desuden tilbyder et STU-forløb muligheden for at indgå i et ungdomsmiljø, hvor de unge kan danne relationer og spejle sig i ligesindede.

Formålet med STU er at tilbyde en treårig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Denne uddannelse er særligt tilrettelagt for at støtte unge med særlige behov, herunder udviklingshæmmede og andre unge, der kræver individuelt tilpasset undervisning. STU er målrettet unge, som ønsker at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt, ved at udvikle deres sociale og faglige kompetencer.

Undervisningen på STU er individuelt tilrettelagt og indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, som er designet til at forbedre elevernes sociale og faglige kompetencer. Et STU-forløb fokuserer på den enkelte elevs ønsker og muligheder, og hver elev får en individuel uddannelsesplan, som indeholder en beskrivelse af målene for hele uddannelsen. STU-forløbet inkluderer også herunder praktik i virksomheder og institutioner, som forbereder eleverne til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

STU har til formål at forberede unge med særlige behov til et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Dette opnås ved at udvikle deres sociale og faglige kompetencer gennem et individuelt tilrettelagt undervisningsprogram. Eleverne deltager i praktiske aktiviteter, fritidsaktiviteter og sociale arrangementer, som alle er designet til at styrke deres evne til at deltage i voksenlivet. Derudover arbejdes der på at gøre dem bedre rustet til at deltage i videre uddannelse og beskæftigelse.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssig vurdering og tilpasning af undervisningsplanen. Mindst én gang om året sker der en vurdering af den unges opfyldelse af målene i uddannelsesplanen. Børne– og Undervisningsministeriet er ansvarlig for at overvåge og regulere STU gennem STU-loven, for at sikre, at uddannelsen lever op til de fastsatte standarder og hjælper eleverne med at opnå de nødvendige kompetencer til en så selvstændig deltagelse i voksenlivet som muligt.

I 2022 er antallet af nye elever på STU oppe på 2.003, hvilket er en smule højere end de 2.003, der startede i 2017. Størstedelen af de elever, der påbegyndte STU i 2022, nemlig over 80%, er mellem 15 og 19 år.

Der har også været en stigning i antallet af elever, der færdiggør STU. I 2017 afsluttede lidt over 1.504 deres uddannelse, mens dette tal i 2022 næsten nåede 1.832.

Samlet set er der cirka 5.700 elever, der er i gang med en STU i 2022, en lille stigning fra de cirka 5.550, der var aktive i 2017.

Disse tal viser en generel stigning i antallet af elever, der starter på, er i gang med, og færdiggør en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) fra 2017 til 2022. Det indikerer en stigende interesse og deltagelse i denne type uddannelse over en femårig periode (Danmark Statistik, 2022).