Ny STU lovgivning 2023

Unge med særlige behov skal sikres udvidede valgmuligheder i forbindelse med valget af deres ungdomsuddannelse. 

Dette er blevet aftalt af regeringen og et flertal i Folketinget.

Ny STU lovgivning 2023

Initiativer i den nye STU lovgivning 2023

Forstærket hensigt med STU

Ungdomsuddannelsen skal sikre unge de optimale betingelser for en succesfuld overgang til livet efter STU.

Udvidede muligheder for uddannelsesvalg

Unge vil have mulighed for at vælge blandt et bredere udvalg af relevante uddannelsesmuligheder og foreslå alternative løsninger.

Klart defineret ansvar for myndigheder

Kravene til kommunale aftaler med STU-uddannelsessteder vil blive inkorporeret i STU’s love og regler, med støtte til kommunerne i at forbedre tilbuddenes kvalitet.

Faglig basis for specialisering

Der oprettes et fagligt fundament for fremtidige politiske beslutninger vedrørende specialisering inden for STU gennem diverse undersøgelser og analyser.

Forbedret indsigt i uddannelsestilbud

En ny online portal vil præsentere en oversigt over tilgængelige STU-uddannelsessteder.

Forudgående afklaring og glidende overgange

De unges fremtidsudsigter, muligheder og præferencer vil blive fastlagt før afslutningen af deres STU.

Unge skal inddrages i beslutningsprocesser

Kommuner og uddannelsessteder skal sikre, at unge bliver mere aktivt involveret i udvælgelsesprocessen og planlægningen af deres uddannelse.

Seksualundervisning for STU-målgruppen

En arbejdsgruppe vil blive oprettet for at udarbejde anbefalinger til relevant seksualundervisning for STU-målgruppen.

Finansieringsstruktur for STU

En arbejdsgruppe vil blive etableret med det formål at anbefale en finansieringsmodel for STU.

Hvad er den nye STU lovgivning?

Regeringen og et omfattende flertal i Folketinget har indgået en aftale for at sikre, at unge med særlige behov får udvidede rettigheder i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse.

Unge med særlige behov skal have større kontrol over deres uddannelsesforløb og desuden have adgang til et bredere udvalg af uddannelsestilbud, en mulighed der ikke eksisterer for dem i dag.

Dette er resultatet af en ny aftale om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), som regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne og Alternativet er nået til enighed om.

Ifølge aftalen skal kommunerne fremover inddrage de unge mere i beslutningsprocesserne, både ved visitation til uddannelsen og under selve uddannelsesforløbet. En vigtig del af denne empowerment er, at unge får lov til at præsentere et alternativt uddannelsestilbud, hvis de er uenige i kommunens valg.

For at sikre de unges rettigheder yderligere, introduceres der en online-portal, som vil gøre det nemmere for de unge og deres familier at få et overblik over tilgængelige STU-uddannelsessteder.

Aftalen lægger også vægt på en smidig overgang for de unge efter endt uddannelse, uanset om det drejer sig om fritidsaktiviteter, arbejde eller videreuddannelse. Dette skal opnås ved tidlig afklaring og dokumentation af de unges fremtidsønsker og -muligheder.

Desuden præciseres kommunernes ansvar overfor elever og uddannelsesinstitutioner, og der indføres nye retningslinjer for kvalitetsaftaler og -parametre for at styrke kvaliteten af uddannelsen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil understreger samfundets særlige forpligtelse over for disse unge: “Unge med særlige behov er måske ikke altid dem, der råber højest, hvis der er problemer. Derfor har vi som samfund et helt særligt ansvar for at sikre kvaliteten på de uddannelser, som er målrettet netop dem. Det er helt på sin plads, at vi med denne aftale sikrer de unge på STU helt centrale rettigheder. Vi ved, hvor afgørende et godt uddannelsestilbud er for deres videre færd i livet, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi overhovedet kan for, at STU bliver en god oplevelse og et godt afsæt for dem,” siger hun.

”Fra Venstres side er vi meget tilfredse med, at vi omsider får styrket den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på en række vigtige områder, som vi længe har presset på for. For os har det først og fremmest været afgørende, at vi nu får en portal, som sikrer et samlet overblik over alle STU-tilbud, og vores unge fremover vil blive tilbudt forskellige valgmuligheder. Det har simpelthen ikke været godt nok, når mange af vores unge med særlige behov har haft valget mellem at blive pedel eller pedel. De har ligeså meget ret til frit valg af uddannelse som alle andre unge, og det sikrer vi blandt andet nu med denne aftale,” siger Ellen Trane Nørby og Anni Matthiesen, Venstre.

”Nu giver vi de unge, der har særlige behov, retten til i højere grad selv at kunne bestemme. De får flere rettigheder og bedre muligheder for at kunne uddanne sig videre. For SF er det vigtigt, at selvom man som ung har et fysisk eller psykisk handicap, så har man de samme muligheder som andre unge. Men det er afgørende, at man tilgodeser, at for at nå dertil, så har man brug for, at uddannelsesforløbet tager hensyn til en. I SF har vi længe kæmpet for, at personer, der har brug for hjælp, også kan komme til udlandet. Derfor er vi glade for, at vi nu endelig slår fast, at STU-elever har ret til kortere udlandsture, så de også kan opleve andre lande og kulturer på lige fod med andre unge,” siger Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti.

”RV lægger vægt på, at unge med handicap får meget bedre muligheder for at vælge deres uddannelsestilbud og ligestilles i højere grad med andre unge. Og at de unges perspektiver og fremtidsmuligheder bliver styrket med tidlig afklaring og fokus på overgange. Overgange er svære, så det at der er fokus på de unges muligheder for at komme hurtigt og godt videre efter deres STU-uddannelse er en klar styrke i aftalen. Det vil skabe større tryghed og sikkerhed for de unge og deres familier – hvad enten det handler om at få etableret et godt fritidsliv, beskæftigelse, uddannelse mv.,” siger Christina Thorholm, Radikale Venstre.

”STU-aftalen indeholder fine forbedringer. Tydeligere myndighedsansvar og oprettelse af STU-portal vil løfte kvaliteten og skabe mere gennemsigtighed. Der tages første skridt til specialeplanlægning, og finansieringsmodellen skal til eftersyn. Jeg glæder mig over, at de unge sikres nye rettigheder ved valg af uddannelsessted, og ærgrer mig til gengæld over, at der ikke kunne opnås enighed om tydeligere kvalitetskrav og et generelt tilsyn med uddannelsesstederne. Det vil Enhedslisten presse på for i det videre arbejde,” siger Jakob Sølvhøj, Enhedslisten.

“I Det Konservative Folkeparti er vi glade for, at det frie valg bliver styrket for de unge STU-elever – de skal nemlig have de samme rettigheder, som andre unge har. Derudover ser vi frem til afsøge potentialet for en overbygning til STU sammen med de andre aftalepartnere,” siger Gitte Willumsen, Det Konservative Folkeparti.

“Dansk Folkeparti er glade for, at vi med denne aftale tager væsentlige skridt i forhold til at sikre bedre rammer om STU-uddannelsen. Vi mangler fortsat at få kvalitetssikret de enkelte STU-tilbud og få skabt rammerne for en overbygning til STU. Men med denne aftale skaber vi et godt grundlag for det videre arbejde,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti.

”Jeg og Nye Borgerlige er glade for, at vi med aftalen sikrer de unge mere indflydelse på, hvilket uddannelsesforløb de får, og at de sikres rettighed til at vælge imellem flere tilbud. Målgruppen for STU er en målgruppe, der i særdeleshed også skal sikres at kunne mestre eget liv og at indgå i vigtige sociale fællesskaber. De fortjener også et frit valg. Derfor bakker vi op om aftalen,” siger Mette Thiesen, Nye Borgerlige.

”Frie Grønne er glade for være med i aftalen om at forbedre STU-uddannelsen. Det er særlig vigtigt at unge med særlige behov støttes kollektivt og individuelt til selv at træffe de bedste beslutninger omkring deres uddannelse. Mange sårbare unge gennemfører desværre ikke en ungdomsuddannelse, hvilket forringer deres muligheder i livet. Firkantede krav fra konkurrencesamfundet om uddannelsesparathedsvurderinger og karaktergennemsnit dømmer for mange unge ude på forhånd. Vi skal have flere med, og ingen skal udelukkes fra at få en uddannelse og finde sin rette vej gennem livet, uanset baggrund og livssituation,” siger Susanne Zimmer, Frie Grønne.

”Alternativet er glade for at kunne hjælpe STU-målgruppen med et skærpet fokus på deres rettigheder. Vi ser frem til den videre udmøntning,” siger Torsten Gejl, Alternativet.

Udmeldingerne fra de forskellige politikere afspejler en bred politisk enighed og engagement i forbedringen af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov. De fremhæver en fælles forståelse for vigtigheden af at udvide rettighederne og valgmulighederne for disse unge, sikre kvaliteten af uddannelsen, og tilbyde en mere inkluderende og tilgængelig uddannelsesvej.

På tværs af partierne er der en tydelig tilfredshed med de skridt, der er taget for at forbedre STU-systemet, som markeres ved oprettelsen af en online-portal for at give et samlet overblik over STU-tilbud, tydeliggøre myndighedsansvaret, og indføre nye rettigheder ved valg af uddannelsessted. Dog nævnes også bekymringer og ambitioner om yderligere forbedringer, såsom behovet for strengere kvalitetskrav og et generelt tilsyn med uddannelsesstederne samt udviklingen af en overbygning til STU.

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, og Alternativet udtrykker alle en grad af optimisme omkring aftalens potentiale til at skabe positive forandringer, samtidig med at de anerkender, at der stadig er arbejde, der skal gøres. Disse udtalelser indikerer en stærk vilje til fortsat at presse på for yderligere forbedringer og til at sikre, at uddannelsesforløbet bliver så inkluderende og tilgængeligt som muligt for alle unge med særlige behov.

De primære elementer i aftalen implementeres fra den 1. august 2023. Dog vil nogle dele af aftalen først træde i kraft i 2024.

I forbindelse med denne aftale er der afsat i alt 11,5 millioner kroner over perioden 2022-2024, og fra 2025 og fremefter vil der årligt være en fast finansiering på 5,2 millioner kroner til at understøtte initiativerne. Finansieringen af disse tiltag vil ske inden for de eksisterende budgetrammer hos Børne- og Undervisningsministeriet.

Kilder: LBK nr 610 af 28/05/2019BEK nr. 739 af 03.06.2016VEJ nr. 9534 af 03.06.2016,

Hvilke STU tilbyder vi?

Vil du have mere information om vores uddannelser?

STU-tilmelding

Ofte stillede spørgsmål om STU

STU repræsenterer “Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse”, en treårig uddannelsesmulighed specialdesignet til unge med særlige uddannelsesbehov, som ikke er i stand til at følge traditionelle ungdomsuddannelser. Fokus i STU ligger på at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige evner.

STU tilbyder specialiseret undervisning til unge under 25 år, som kræver en tilpasset uddannelsessti. Dette program styrker unge med særlige behov, herunder de udviklingshæmmede, ved at tilbyde undervisning, der er specifikt tilpasset deres krav, med målet om at fremme et selvstændigt og aktivt voksenliv gennem udvikling af sociale og faglige kompetencer. I København er der mange uddannelsessteder, som tilbyder STU. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller job.

STU’s skræddersyede undervisningsmetode omfatter en blanding af teori og praktik, designet til at forbedre elevernes sociale og faglige færdigheder. Hver elev udvikler en personlig uddannelsesplan, der inkluderer praktikophold, med henblik på forberedelse til videre uddannelse eller karriere.

STU’s kerneformål er at tilbyde en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke er i stand til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Dette program er skabt for at understøtte unge med særlige uddannelsesbehov, og målretter sig mod unge, som sigter efter at opnå et selvstændigt og aktivt voksenliv ved at udvikle deres sociale og faglige kompetencer.

At forstå processen for optagelse og visitation er afgørende for at sikre, at unge med særlige behov får adgang til STU Sjælland. Her vil vi guide dig igennem de nødvendige skridt, fra den første kontakt med kommunen til udarbejdelsen af en individuel forløbsplan.

Din UU-vejleder og eventuelt dine forældre vil bistå dig med at udarbejde en indstilling til STU, hvilket normalt tager mindst fem uger at færdiggøre. Det er vigtigt, at du udtrykker dine interesser og styrker, så visitationsudvalget kan træffe den bedste beslutning om dit uddannelsesforløb.

I Københavns Kommune er det et visitationsudvalg bestående af fagfolk fra Beskæftigelses-, Social- og Børne- og Ungdomsforvaltningen, der afgør, om du kan starte på STU. Deres mål er at sikre kvalitet og relevans i uddannelsen for unge som dig.

Du kan påbegynde din STU i enten januar eller august, afhængigt af dine planer og behov. Derefter udarbejdes en solid forløbsplan, der vil vejlede dig gennem din uddannelsesrejse.

STU er designet til at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Programmet opnår dette gennem et tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udvikling af sociale og faglige kompetencer. Eleverne engagerer sig i praktiske og sociale aktiviteter, der bidrager til deres overordnede evne til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til videre uddannelse og arbejdsliv.

ADL, også kendt som Almen Daglig Livsførelse, er de grundlæggende handlinger og opgaver, som en person udfører i sin daglige rutine for at opretholde personlig hygiejne, klæde sig, spise, bevæge sig rundt og udføre andre essentielle opgaver. Disse aktiviteter er afgørende for at opretholde selvstændighed og trivsel. Eksempler på ADL inkluderer at vaske op, skifte pærer, badning, påklædning, spisning, mobilitet og toiletbesøg. Evaluering af en persons evne til at udføre disse aktiviteter er vigtig for at vurdere deres funktionsevne og behovet for eventuel pleje eller støtte, især for ældre eller dem med sundhedsmæssige udfordringer. Når du går på STU hos os, vil ADL være en del af skemaet, hvor vi vil træne daglige gøremål.